Kısa Özgeçmiş

Ailesinin tümü İstanbul Üsküdarlı.İlk-orta ve Lise tahsilini İstanbul’da tamamladı. Halide Edip Adıvar Lisesi-Üsküdar. Ankara Üniversitesi D ve T.C Fakültesi Slav Dilleri (Rus Dili) bölümü, Anadolu Üniversitesi İşletme fakültesi, Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme Master (MBA) tez konusu ” Marketing on the Internet”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve AB Hukuku Doktora.(Devam Etmekte).

Slav Dilleri; Rusça ve İngilizce biliyor.
Ankara Üniversitesi  (Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine Arap Filolojisi Arapça Sentaks ve Çeviri dersleri, Lehçe ve Çekce Gramer ve Çeviri, Urdu Dili ve Tarihi, Osmanlı Tarihi, Osmanlı İktisat Tarihi, Dilbilim Anabilimi dersleri aldı)

1989-1999 ve 2003-2014 yılları arasında, Uluslararası Pazarlarda Dış Ticaret alanında olmak üzere 2014 yılından beri Havacılık teknolojileri ve Dış Ticaret üzerine çalışmaktadır…

1999 Genel Seçimlerinde DSP’den İstanbul Milletvekili oldu. Uluslararası Parlamenterler Birliği üyesi, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeliğinde bulundu. Avrupa Parlamento’sunun özel davetlisi olarak Brüksel ve Strazburg’a çağrıldı. (European Visiting Program) Önemli siyasetçiler ve bürokratlarla çalışmalarda bulundu. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’e aşağıdaki siyasi ve ticari konularda raporlar ve çalışmalar hazırladı:

Raporlama ve Çalışma alanları: Teknik ve Siyasi Konularda:

Yerli Silah Sanayi, Savunma ve Havacılık Teknolojisi, Yat ve Gemi Üretim Sanayi, Tekstil Ürünlerinde İhracatından rekabet ve verimliliğin artırılması, Bölgesel Kalkınma Projeleri (Özellikle Düzce ve Van deprem bölgesi), Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Açıklamalı Video www.youtube.com/watch)

Rüzgâr, Güneş, Biyogaz, Jeotermal ve Dalga Enerjisi-Atölye Çalışması düzenlenmesi. Dünya’da Nükleer Santraller Raporu, Nükleer Lobi’nin Türkiye Faaliyetleri, Sokak Çocuklarının rehabilitasyonu Projesi, İstanbul’da Otistik ve Spastik Çocukların Rehabilitasyonu ve Eğitimi Projesi,İstanbul’un Ulaşım ve Çevre sorunları, Büyük şehirlerde Elektromanyetik Kirlenme ve etkileri…Darülaceze Teşkilatı ile ilgili kanun teklifi ve raporu….

Avrupa Birliği ile Dış Ticaret geliştirilmesi ve AB Misafir Ziyaretçi (2001 Mayıs-Haziran) programı raporu, Internet teknolojisi eğitim ve öğretim imkânları, Türkiye’den beyin göçü ve önlenmesi projesi, Rusya Federasyonu, Kafkasya ve diğer eski Sovyet Cumhuriyetleri ile ticari ve siyasi gelişmeler, Rusya’nın Kafkasya Iliskileri ve Sorunu, Almanya’nın Türkiye hedefli terör örgütleriyle ilişkileri ve destekleri, Şankay Ticaret ve İşbirliği Örgütü, Dünya’da ve Türkiye’de KOBİ’lerin rehabilitasyonu ve rekabeti….gibi birçok konuda raporlar ve kitaplar hazırlamıştır.

Basılı kitapları:
Gelibolu Müfrezesi,
Hicaz’dan Gelibolu’ya,
Şeker Savaşı,
Zübeyde Hanım,
Alman Derin Devleti,
Sosyal Demokrasi ve Türkiye, Türkiye’nin Son 50 Yılı,
Sosyal Demokrasi Tarihi,
Basıma Hazırlanan;

Stalin’den Putin’e Rusya

Rusya ve Geleceğin Enerji Koridoru.

Trans Atlantik Birliği Hedefleri
Diğer basılan bir çok klasik edebiyat eserleri karşılaştırmalı çevirileri…

ENGLISH:

He was born in 1965.His family are all from old Istanbul. First-Middle and high school education in İstanbul. Halide Edip Adıvar High School-Üsküdar. Faculty of Ankara University, Language and History,Geography Slavic languages (Russian language) Department, Anadolu University Faculty of business administration, Master of business administration (MBA) from Yeditepe University thesis subject “Marketing on the Internet”, many courses at home and abroad. PhD program going on in Istanbul Trade University International Tarde Nad European Union Laws. Slavian Languages, Russian and English.

He was interested in education Universty of Ankara (Lang Faculty of Arab Philology, history and geography in Arabic Syntax and translation lessons, Polish and Czech Grammar and translation, Urdu language and history, Ottoman history, Ottoman History, Linguistics, economics, studied ) made from Russian Translation. between 1989 and 1999, foreign trade, import and export international markets, Barter (Barter trade) who in Moscow and London made a very international company executive.Since 2003, is engaged in foreign trade.

In 1999 was selected Deputy of İstanbul from the DSP (Democratic Left Party) .The International Parliamentarians Union Member, Member of the Parliament Foreign Affairs Committee. At the invitation of the European Parliament in Brussels and Strasbourg called to specific. (European Visiting Programme)Important politicians and bureaucrats with long term studies. Prime Minister Bulent Ecevit the following political and commercial matters prepared reports and studies:

The domestic arms industry, defence and Aerospace Technology, yacht and ship Manufacturing industry, Textile Products Export competition and increasing productivity, Clustering Based regional development projects (Especially Düzce and earthquake zone), renewable energy sources (Wind, solar, biogas, Annotated Videos www.youtube.com/watch geothermal and wave energy-arranging Workshop. The Nuclear Lobby Report in nuclear plants, the world Turkey Activity, street children rehabilitation project, rehabilitation of Children with cerebral palsy and Autism in İstanbul and İstanbul’s Transportation issues education project, the Hospice Organization-related law proposal and the report. The development of foreign trade with the European Union and the EU Guests visitor (May-June 2001) program report, Internet technology, education and training opportunities, and preventing the brain drain from the Turkey project, Russia Federation, the Caucasus and other ex-Soviet Republics with the commercial and political developments, Russia’s Chechnya Issue, Some Western Countries`s relations with the terrorist organizations targeting to Turkey and supplements, rehabilitation of SMEs and competition.

As the political and historical Studies of printed books Gallipoli and the ANZACs-Gallipoli from the Hejaz, Sugar War Battalions, Traumatology, German Deep State, Social Democracy and Turkey, Turkey’s History of the last 50 Years, Social Democracy, Russia and Energy Corridor of the Future. Prepared For Publication; From Stalin to Putin Russia, many Other works of comparative literature published translations of classical and. ..